Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

Kr8!Coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73559288.

Artikel 2 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt. Kr8!Coach is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) gerechtigd uiterlijk 24 uur van tevoren deze afspraak kosteloos te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak heeft Kr8!Coach het recht, ongeacht de reden van annulering, de helft van de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen. Bij het niet verschijnen op een afspraak worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Privacy

3.1 Kr8!Coach zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Kr8!Coach kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betaling geschiedt na de sessie. Na inschrijving wordt via de mail een factuur gestuurd.

5.2 Betalingen voor trainingen dienen voor de geplande datum te worden voldaan. Na inschrijving wordt via de mail een factuur gestuurd. Na betaling van deze factuur is de inschrijving bevestigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Kr8!Coach is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk en geestelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Kr8!Coach tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Kr8!Coach heeft in geval van iedere vorm van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kr8!Coach gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8 Het recht tot stoppen van de sessie/behandeling

8.1 De cliënt behoudt ten alle tijden het recht om de hypnotherapie te stoppen. Indien tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende motivatie bij de cliënt aanwezig is, behoud Kr8!Coach eveneens het recht om de behandeling te stoppen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.